SÜHREVERDİ, RİSÂLETÜ’L-FÜTÜVVE SÜHREVERDİ, RİSÂLETÜ’L-FÜTÜVVE

Main Article Content

ESRA DOĞAN TURAY
Sorumlu Yazar - Çeviren / https://ror.org/0396cd675
Atıf: Doğan Turay, ESRA. "SÜHREVERDİ, RİSÂLETÜ’L-FÜTÜVVE". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Bu çalışma, Fütüvvet tarihi açısından önemli bir yere sahip Ebû Hafs Şihâbüddîn Ömer b. Muhammed b. Abdillâh b. Ammûye el-Kureşî el-Bekrî es-Sühreverdî (ö. 632/1234)’nin Risâletü’l-fütüvve isimli eserinin çevirisinden ibarettir. Sühreverdi, Abbasi Devleti döneminde Fütüvvetin kurumsallaşmasında yer almış ve ilk  oluşumun yöneticiliğini üstlenmiştir. Fütüvvet kaynakları arasında yer alan ve önemli bir yere sahip olan Risâletü’l-fütüvve, Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya 2049 numarada yer alan bir mecmua içerisinde 154a-158b varakları arasında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sühreverdi, Risaletü’l-Fütüvve, Fütüvvetname.

Article Details