Dağ Kültü, Eren Kültü ve Ocak Kültü ’nün Günümüze Yansıyan İzleri: Denizli Baharlar ve Beyağaç Örneği

Main Article Content

Yüksel MARIM
Milli Eğitim Bakanlığı, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü
Atıf: Marim, Yüksel. "Dağ Kültü, Eren Kültü ve Ocak Kültü ’nün Günümüze Yansıyan İzleri: Denizli Baharlar ve Beyağaç Örneği ". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /102 (2022): 405-424. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Eski Türklerin evren ve kâinata bakış açıları, onların dünya modelini, teşkilatlanmalarını, aile yapılarını, ruhsal durumlarını, tutum ve davranışlarını etkilemiş ve bu etki neticesinde de kendilerine has kültür oluşmuştur. Bunun en güzel örneği, Denizli il sınırları içerisinde yer alan Beyağaç ilçesindeki Çiçek Baba ve Tavas ilçesi Baharlar Mahallesindeki Kara Dede’de oluşan inanç ve ritüellerdir. Sandıras Dağı’nın zirvesinde yer alan Çiçek Baba mezarı ve Dede Dağı’nın zirvesinde yer alan Kara Dede etrafındaki gelenek, geçmişten bugüne gelen söz konusu kültürel miras, kendi içerisinde yeni yaratmalarla varlığını sürdürmüş ve gelenek taşıyıcıları olarak nitelenen kaynak kişilerce aktarılarak varlığını ve canlılığını sürdürmektedir. Kutsal yerlerin, Türk toplum yapısındaki işlevleri, kültür tarihimiz ve inançlarımızın kaynaklarının aydınlatılması bakımından son derece önemlidir. Makalemizde Türklerin gündelik yaşamlarını etkileyen dağdaki inanışlar, törensel uygulamalar, dağ, eren ve ocak kültünün etkisiyle değişen, dönüşen tutum, davranış ve gelenekler inceleme konusu yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ocak Kültü, Dağ Kültü, Eren Kültü, Çiçek Baba, Kara Dede.

Article Details