Yozgatlı Nihânî’nin Hacı Bektaş-ı Velî Velâyetnâmesi’ndeki Eskicil Unsurlar

Main Article Content

Orhan Kurtoğlu
Gazi Üniversitesi
Atıf: Kurtoğlu, Orhan. "Yozgatlı Nihânî’nin Hacı Bektaş-ı Velî Velâyetnâmesi’ndeki Eskicil Unsurlar". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 0/80 (2016): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Velâyetnâmeler, bir velinin hayatı, veliliği, kerametleri ve tasavvufî faaliyetlerinden bahseden menâkıpnâme türündeki eserlerdir. Türk kültür ve edebiyatının önemli kaynaklarındandır. 11. yüzyıldan itibaren yazılan Arapça, Farsça ve Türkçe örnekleriyle İslâm edebiyatlarında zengin bir menkıbe geleneği oluşmuştur. Türk edebiyatında da Hacım Sultan, Hacı Bektaş-ı Velî, Kaygusuz Abdal, Abdal Musa, Otman Baba, Sultan Şücauddîn Baba, Demir Baba, Ahmed Yesevî, Mevlânâ, Yunus Emre gibi tanınmış tasavvufi isimler etrafında manzum veya mensur pek çok velâyetnâme kaleme alınmıştır.Eskicil (arkaik) "arkaizmle ilgili, eskimiş (söz veya eser); güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan" manalarına gelen bir kelimedir.Bu çalışmada Ali Nihânî b. Mehmed Tevfîk Yozgadî tarafından 1296 (1878) yılında yazılan manzum “Velâyet-nâme-i Hacı Bektaş-ı Velî” adlı eserde geçen eskicil unsurlar değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler:

Hacı Bektaş-ı Velî, Yozgatlı Nihânî, Manzum Velâyetnâme, Mesnevi, Eskicil Unsurlar

Article Details