Hikmetle Hükûmet Etmek: Hüseyin Şevket’in Hz. Ali’den Yaptığı Manzum Ahidname Tercümesi

Main Article Content

İsmail AVCI
Atıf: Avci, İsmail. "Hikmetle Hükûmet Etmek: Hüseyin Şevket’in Hz. Ali’den Yaptığı Manzum Ahidname Tercümesi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 0/74 (2015): 151-169. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Ahidname, kaynaklarda Hz. Ali’ye isnat edilen mensur eserlerden biridir. Bir siyasetname örneği olarak değerlendirilebilecek bu metni Hz. Ali, Mısır’a vali tayin ettiği vakit Mâlik el-Eşter'e vermiştir. Devlet adamlarına izlemeleri gereken temel prensipleri anlatan Ahidname’nin pek çok Türkçe tercümesi bulunmaktadır. Bunlardan biri Yenişehirli Hüseyin Şevket Efendi’ye aittir. Müellifin Kosova Sahrâsı adlı eserinde yer alan bu tercüme diğerlerinden farklı olarak manzum şekilde yapılmıştır. Bu çalışmada kaside nazım şekliyle yapılmış 39 beyitlik söz konusu tercüme, Ahidname’nin iki mensur çevirisiyle mukayeseli olarak değerlendirilmiştir. Tercümeler karşılaştırıldığında eldeki manzum tercümenin mensur olanlar yanında oldukça kısa olduğu görülmüştür. Bununla birlikte mütercim kısa da olsa çoğu konuya eserinde yer vermeye çalışmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Hz. Ali, Eşter, Ahidname, Hüseyin Şevket, Mısır, Dört Halife Dönemi

Article Details