Halep’te Yıkılmış Bir Kültür Mirası: Bayram Baba Tekkesi

Main Article Content

Ömer İshakoğlu
İstanbul Üniversitesi
Atıf: Ishakoğlu, Ömer. "Halep’te Yıkılmış Bir Kültür Mirası: Bayram Baba Tekkesi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /102 (2022): 273-284. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Halep, tarih boyunca önemli ticaret kervanlarının ziyaretgâhı, hac yolu üzerinde bulunan ve üç semavi dine mensup insanların yaşadığı bir kültür şehri olmuştur. Bu sebeple de değişik din ve inançlara sahip topluluklar, kendi kültürlerini yaşadıkları müesseseleri oluşturmuşlardır. Halep’te inşa edilen mimari eserlerin varlığı, bu şehrin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Külliyeler, camiler, tekke ve zaviyeler, hanlar, hamamlar, medreseler, hastaneler, mülkî ve askeri binalar, çeşmeler, saat kuleleri, türbeler, tren istasyonları ve binlerce konut mimarisi bunlardan bazılarıdır. Aradan geçen zaman içerisinde bu eserlerin bir kısmı ihmal edilmiş ve bir kısmı da yok olmuştur. Bütün bunlara rağmen Halep, günümüze kadar bir kültür şehri olma hüviyetini korumayı başarmıştır. Halep’in tarihinde önemli bir kültür mirası olan bu eserler arasında yer alan ve takriben 500 yıllık bir geçmişe sahip Bayram Baba Tekkesi ise, maalesef ihmalkârlığın kurbanı olmuş ve 1982 yılında yol genişletme çalışmaları sırasında yıkılmıştır. Bu makalede, Bayram Baba Tekkesi ile buraya adını veren Bayram Baba hakkında çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiler değerlendirilecektir. Ayrıca tekkede şeyhlik makamında bulunup, haklarında malumat bulunabilen mühim şahsiyetler ele alınarak te’liflerinden örnekler verilecektir.

Article Details