Hz. Ali ile Hristiyanlar Arasında İmzalanan Bir Antlaşma ve Bu Antlaşmanın Satırarasi Türkçe Tercümesi

Main Article Content

Mehdi REZAEİ
Allameh Tabataba'i Üniversitesi-Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-Tahran-İran
Atıf: Rezaei, Mehdi. "Hz. Ali ile Hristiyanlar Arasında İmzalanan Bir Antlaşma ve Bu Antlaşmanın Satırarasi Türkçe Tercümesi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /102 (2022): 391-404. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Orta Doğu coğrafyası tarih boyunca farklı dinlere ve mezheplere ev sahipliği yapmıştır. Kimi devirlerde birbirleriyle çatışan bu dinler ve mezhepler kimi devirlerde de barışçıl bir şekilde aynı coğrafyada varlıklarını sürdürmüşlerdir. Hiç kuşkusuz, hükûmetler ve kavimler arasında imzalanan antlaşmalar söz konusu barışçıl ortamın oluşmasında önemli rol oynamıştır. İslamiyetin yayılmasıyla birlikte Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında da birçok antlaşma imzalanmıştır. Bu antlaşmalar sonucunda gayrimüslim topluluklar cizye karşılığında kendi inanç ve kültürlerini yaşatmaya devam etmişlerdir. Yüzyıllar boyunca Yahudi, Hristiyan ve diğer dinî topluluklar Müslüman hükûmetlerin tebaası oldukları için kendi dinleri ve kültürlerini korumak amacıyla Müslüman hâkimlerle antlaşma imzalamak zorunda kalmışlardır. Bu durumu İslamiyetin ilk yıllarından itibaren görmek mümkündür. İşte bu antlaşmalardan biri de 660 (40 Hicri) yılında Hz. Ali ve Hristiyan büyükleri arasında imzalanmıştr. Bu antlaşmanın İran, İtalya ve Ermenistan’da toplam olarak yedi nüshası tespit edilmiştir. Bunlar arasında Türkçe tercümesi olan yegâne nüsha, İsfahan Çehel Sütun Müzesinde bulunnmaktadır. Söz konusu nüsha bilinmeyen bir tarihte Kûfî hattıyla deri üzerine istinsah edilmiş, orijinal satırların altında sözcüker nesih hattıyla tekrar yazılmış ve bu iki satrın altında ise sözcüklerin Türkçe tercümeleri kaydedilmiştir. Dil özellikleri dikkate alındığında nüshanın XVI. yüzyıldan sonra Türkçeye çevrildiği anlaşılmaktadır. Tomar biçiminde olan bu nüsha 6.87 metre uzunluğa 35.5 cm ise ene sahiptir. Antlaşmada Hristiyanların çeşitli yönlerden haklarının korunması ve Müslümanların bu antlaşmaya sadık kalmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Bu belgenin tarihî öneminin yanı sıra Türkçeye tercüme edilmesi de başka bir önem taşımaktadır. Kimi araştırmacılar Hz. Ali’nin Hristiyanlarla böyle bir antlaşma yapmadığını iddia etmekte, onun sahte olduğunu öne sürmektedirler. Bu makalede antlaşmanın Çehel Sütun nüshası incelenmiş, Türkçe bölümü transkripsiyon edilmiştir. Birkaç sözcük hariç okunaklı ve temiz bir nüshadır. Türkçe bölümünde satırarası çevirilerin özelliği itibariyle düzgün cümlelerin kurulmasından ziyade kelimelerin doğru biçimde tercüme edilmesine özen gösterilmiştir.

Article Details