İnsan-ı Kamil Istılahına Metaforik Bir Yaklaşım

Main Article Content

Hüseyin Albayrak
Atıf: Albayrak, Hüseyin. "İnsan-ı Kamil Istılahına Metaforik Bir Yaklaşım". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /60 (2011): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Dünyanın farklı coğrafyalarında ve farklı zaman dilimlerinde ortaya çıkan tüm irfanigeleneklerin temel hedefine baktığımızda insanın kendi varoluşunun nedenine dairsormuş olduğu sorulara tatminkâr cevaplar verememesi sonucunda ortaya çıkan ontolojiksıkıntılarını giderecek yöntemler vücuda getirmeye çalışmış olduğu görülür. Bu yöntemlerinnihayetinde hedeflenen ise kişinin yetkin bir insan olması, Anadolu irfan geleneğindekiıstılah ile söylemek gerekirse insan-ı kâmil olmasıdır. Kâmil insan, çoğunlukla tüm müspetnitelikleri imleyen bir kavramdır.Ancak bu çalışmada yetkin insana ilk bakışta menfi gibi görülen bir eğretileme ile farklıbir açıdan yaklaşılmaya çalışılmıştır. Çünkü yine gelenekten yola çıkılarak denilebilir kikâmil insan, bizim genel kabul görmüş ön kabullerimize göre menfi olabilecek tanrısal tümtezahürleri de kendi bünyesinde barındıran eskilerin cihan-şümul dediği evrensel bir insanlıkidealidir. Dolaysıyla bu kavrama sadece bir açıdan bakmak eksik bir yaklaşım olacaktır.Buradan hareketle bu çalışma, oldukça geniş bir alan ihtiva eden ve İslam tasavvuf geleneğiiçersinde önemli bir kavram olan İnsan-ı Kâmil olgusuna Alevi-Bektaşi inancının getirmişolduğu deruni ve sınırsız yaklaşımlarından makale yazarının sınırlı, sathi ve de indinasiplenmelerini ihtiva etmektedir.Anahtar Kelimeler: İnsan-ı Kâmil, Teslim Taşı, Yontulmamış Bir Odun.

Article Details