Hacı Bektaş Velî’ye Ait Eserlerden Hareketle Alevilik ve Bektaşilik Kavramlarının Algılanma Esasları

Main Article Content

Özlem Bayrak Cömert
Atıf: Bayrak Cömert, Özlem. "Hacı Bektaş Velî’ye Ait Eserlerden Hareketle Alevilik ve Bektaşilik Kavramlarının Algılanma Esasları". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /60 (2011): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Türk Tasavvuf hareketinin önde gelen isimlerinden biri olan Hacı Bektaş Velî’ye ait olduğukabul edilen eserlerde, Alevilik ve Bektaşilik kavramları oldukça geniş yer tutmaktadır. Bukavramların önemli bir kısmı daha önce değişik eserlerde ele alınıp değerlendirilmeklebirlikte birçoğunun örneklendirme yoluna gitmediği görülmektedir. Tasavvuf anlayışınıntarihsel gelişim içerisinde farklı şekillerde değerlendirilmesinden yola çıkarak Hacı BektaşVelî’de tasavvuf anlayışını oluşturan temel değerlerin tespiti oldukça önem kazanmaktadır.Hacı Bektaş Velî’ye ait olduğu kabul edilen eserler arasında iki önemli eseri, ele aldığımızkavramlar açısından oldukça zengindir. Hacı Bektaş Velî’nin “Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ıAyniyye” adlı eserinde Alevilik ve Bektaşilik ile ilgili kavramların belirlenip “Makalât” adlıeserden de açıklamalarla desteklenmiştir. Ayrıca “Makalât” adlı eserden bazı kavramlar dailave edilmiştir. Hacı Bektaş Velî’ye ait olan diğer eserler, bu çalışmaya dâhil edilmemiştir.Bu eserlerde tespit edilen Alevilik ve Bektaşilik ile ilgili kavramların diğer sözlüklerdekialgılanma biçimleri de çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.Alevilik ve Bektaşilik kavramlarının algılanma esasları kapsamında da ortaöğretim derskitapları, öğretim programıyla birlikte değerlendirilmiştir. Çünkü gençlerin dinî-tasavvufiTürk edebiyatına ilişkin anlamlı bilgilerinin oluşabilmesi için ortaöğretim dönemindeedindikleri sözcükleri geleceğe doğru ve anlamlı bir şekilde aktarabilmesi büyük önemtaşımaktadır. Hacı Bektaş Velî’ye ait eserlerde yer alan kavramlar ve bu kavramların taşıdıklarıanlamlar, ortaöğretim safhasında Dinî-tasavvufi Türk edebiyatı öğretimi hususunda çokönemli bir yere sahiptir.Anahtar Kelimeler: Hacı Bektaş Velî, Alevilik ve Bektaşilik, Dinî-Tasavvufi Türk EdebiyatıÖğretimi

Article Details