Âşık Veysel’in Şiirlerini Değerler Eğitimi Açısından Okumak

Main Article Content

Fatma Süreyya KURTOĞLU
Gazi Üniversitesi
Atıf: Kurtoğlu, Fatma Süreyya. "Âşık Veysel’in Şiirlerini Değerler Eğitimi Açısından Okumak". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): 101-123. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Son zamanlarda her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmeye rağmen dünyada yaşanan şiddet ve korku havası, maddî ve manevî tatminsizlikler; acımasızlık, adaletsizlikler, çevrede olup bitenlere karşı duyarsızlık, mutsuzluk ve hayattan memnuniyetsizlik gibi problemler, eksikliği hissedilen değerlerin öğretimi ve aktarımını daha önemli bir hâle getirmiş; devletleri, millî ve evrensel kimi değerleri yeniden canlı ve etkili hâle getirmeye ve yaşanılan çağa uygun yeni bir takım değerler oluşturmaya; böylelikle kaybolmaya yüz tutmuş sosyal kontrolü yeniden sağlamaya sevk etmiştir.Bu düşünceyle “Değerler Eğitimi” tüm dünyada çok sayıda çalışmaya konu olmuştur. 1995 yılından beri ise ciddi bir şekilde üzerinde durularak ve “Yaşayan Değerler Eğitimi” adıyla projelendirilerek daha ziyade ölmeye yüz tutmuş değerler yeniden canlandırılmaya çalışılmıştır. Bu konuda ülkemizde de bu değerlerin okul aracılığıyla kazandırılabileceği düşüncesiyle ilköğretim ve ortaöğretimde okutulan tüm derslerin ders öğretim programlarında, dersle ilgilileri de düşünülerek bir takım hedef değerler belirlenmiştir.Bu çalışmada, Türk edebiyatının, millî ve manevî değerlerin aktarılmasında ve öğretilmesinde aracılık vazifesi yüklenen, muhatabı olan okuruna nasihat eden birçok esere sahip olduğu düşüncesiyle yirminci yüzyıl Türk halk edebiyatının en önemli isimlerinden birisi olan Âşık Veysel’in şiirlerini “değerler eğitimi açısından” okumaya çalıştık.158 şiir üzerinde yaptığımız bu çalışma neticesinde Âşık Veysel’in okurlarına değer eğitimi çerçevesinde de pek çok şey söylediği ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 900 dörtlükten oluşan bu şiirlerde değişik sıklıklarda olmak üzere altmışın üzerinde farklı değer tespit edildikten sonra bunlar, değerler eğitimi açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Değer, Değerler Eğitimi, Türk Halk Edebiyatı, Alevî-Bektaşî Edebiyatı, Âşık Veysel, Sevgi, Birlik ve Beraberlik.

Article Details