Osmanlı-Safevî İlişkilerine Dair Önemli Bir Kaynak:16. Asra Ait Bir Münşeat Mecmuası

Main Article Content

Refet Yinanç

Ömer Özkan
Atıf: Yinanç, Refet - Özkan, Ömer. "Osmanlı-Safevî İlişkilerine Dair Önemli Bir Kaynak:16. Asra Ait Bir Münşeat Mecmuası". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /60 (2011): . .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Çalışmamızda, kataloglarda yer almayan ve daha önce üzerinde herhangi bir çalışmayapılmamış olan bir münşeat mecmuası üzerinde durulmuştur. Yazarı bilinmeyen ve içerdiğiyazışmalar itibariyle, özellikle Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı-Safevî ilişkileriaçısından ciddi bir vesika niteliği taşıyan eser Ord. Prof. Mükrimin Halil YİNANÇ’ın şahsîkütüphanesinde yer alır. Eseri ciddi şekilde incelediği anlaşılan Mükrimin Hoca, mecmuanınbaşına ve sonuna bir fihrist ilave etmiştir.Agâh Sırrı Levend münşeât mecmualarını tasnif etmiştir buna göre, bizim ele alacağımız eser;çoğu Kânûnî Sultan Süleyman devrine ait olmak üzere Osmanlı sultanlarının yazışmalarınıiçermesi münasebetiyle “Resmî yazılardan toplanmış münşe’âtlar” sınıfına girmektedir.Mecmua, aşağıdaki indekste de görüleceği üzere oldukça önemli yazışmaları muhtevidir. Bubakımdan, bir an önce ilim âlemine sunulması önem arz etmektedir.Bilindiği gibi münşeat mecmuaları Türk tarihinin önemli kaynakları arasında yer alır. Edebîbakımdan da önem arz ederler. Döneminin siyasal, sosyal ve ekonomik cephesine de ışıktutması itibariyle birincil kaynak özelliği taşırlar.Anahtar Kelimeler: İnşâ, mecm’a-i münşe’ât, nâme, Osmanlı, Safevî

Article Details