Yedi Ulu Ozan’ın “Yedi” Sembolizmi

Main Article Content

Reyhan Keleş
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Atıf: Keleş, Reyhan. "Yedi Ulu Ozan’ın “Yedi” Sembolizmi". TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ / (): 49-79. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Sayı sembolizmi, kadim milletlerden bugüne hemen her toplum tarafından ilgi ile karşılanmış, sadece toplumlarda değil dinlerde de önem arz etmiştir. Genelde Pisagorasçı felsefeden etkilenen kültürlerin sayılara yükledikleri anlamlar farklı olmakla birlikte pek çok hususta bir anlam birliği de dikkat çekmektedir. Sayı sembolizmi sadece yabancı kültürleri değil Türk ve İslâm kültürlerini de etkilemiştir. Bu kültürlerde özellikle bir, üç, beş, yedi, dokuz, yirmi sekiz, otuz iki, kırk sayıları biraz daha ön plandadır.Bu çalışmada sayı sembolizmi hakkında genel bir malumat verildikten sonra, yedi sayısı üzerinde durulacaktır. Nitekim yedi sayısı dünya kurulalı beri insanlığı kendisine hayran bırakmış bir sayıdır. Yedi sayısının sembolizmi hakkında çeşitli dinlerden milletlere ne anlamlar taşıdığı hususu tartışıldıktan sonra sayı simgeciliği denilince ilk akla gelenlerden ve ayrıca Yedi Ulu Ozan’dan biri sayılan Nesîmî’nin de temsil ettiği Hurûfîlilerin ve Alevî-Bektaşî çevrelerinin yedi sayısına yükledikleri anlamlardan bahsedilecektir. Ayrıca bu çalışmada Alevî-Bektaşî kültüründe Yedi Ulu Ozan diye adlandırılan ve temsilcileri arasında ismi zikredilen Nesîmî, Hatâî, Fuzûlî, Yemînî, Pîr Sultan Abdal, Virânî ve Kul Himmet hakkında bilgi verilecek ve bu şairlerin divanlarındaki şiirlerden hareketle yedi sayısına yükledikleri anlamlar üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Sayı, yedi, Alevî-Bektaşî, Yedi Ulu Ozan, şiir.

Article Details