Kastamonu’da Asa Suları

Main Article Content

Gülten Küçükbasmacı
Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Atıf: Küçükbasmacı, Gülten. "Kastamonu’da Asa Suları". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 0/83 (2017): 199-221. .

Zotero Mendeley EN EndNote

Özet

Su, hayatımızı idame ettirmede en önemli maddedir. İlk çağlardan beri şifalı suların kullanıldığı yapılan kazılarda görülmektedir. Kaplıca ve içmelerden başka şifalı olduğuna inanılan kutsal sular da vardır. Bu suların şifa verici etkileri inanışlara, kişiler arası telkinlere, efsanelere, kişisel inançlara, yapanları bilinmeyen etkileyici yorumlara ve faydalandıklarını anlatanların tesirlerine vb. bağlıdır.Türklerde suyun kutsal olduğu bilinmektedir. Yer-su kültü VIII. yy’da devletin resmi kültlerinden biri olmuştur. Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra su kültünün izlerini uzun müddet muhafaza etmişlerdir. Suyun kutsiyetine dair inançların günümüze kadar geldiği görülür. Suyun hayat bahşedici, yaratıcı bir mukaddes gibi telakki edilmesi inancı, günümüzde “zemzem suyu” ile birlikte “asa suları” ile devam etmektedir.Bu makalede “asa suları” ele alınacaktır. Araştırma alanı Kastamonu ile sınırlı tutulmuştur. Kastamonu’da kutsal ve şifalı olduklarına inanılan Hz. Pîr Şeyh Şabân-ı Velî Külliyesi Asa Suyu,   Benli Sultan Külliyesi Asa Suyu, Haraçoğlu Türbesi Asa Suyu, Abdal Hasan Külliyesi Asa Suyu ve Mehmet Efendi Türbesi Asa Suyu  etrafında oluşan efsane, inançlar ve uygulamalarla birlikte verilecektir. Yapılan derlemeler ve gözlemler sonucu asa suları etrafında oluşan inanç ve uygulamaların devam ettiği görülmüştür. Ayrıca internet ortamında “asa suyu” ile ilgili bir tarama yapıldığında binlerce sonuçla karşılaşılmaktadır. Bu bulgular Türk kültüründe suyun kutsallığının asırlardan beri devam ederek günümüz insanının davranışlarına yön verdiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

su, asa suları, veli kültü, ağaç kültü, su kültü, kutsallık, şifa, Kastamonu

Article Details