ALİ EKBER ÇİÇEK’E ÂİT DEYİŞ TÜRÜNDE DÖRT ESERİN KÜLTÜREL, SÖZEL VE MÜZİKAL ANALİZİ

Öz

Tasavvûfî Halk Edebiyâtı, Türk Halk Edebiyâtı’nın özel bir kısmıdır. Türk Halk Edebiyâtı’nın her kısmına âit edebî ürünler kendine mahsus özelliklere sahiptir. Bu türlerin anlam, söyleyiş ve seslendirme bakımından en vurgulu olmakla birlikte kültürel ritüeller yönünden en zengin olanı, Tasavvûfî Halk Edebiyâtı ürünlerinden deyişlerdir, denilebilir. Anadolu’da Tasavvûfî Halk Edebiyâtı’nın en özel örnekleri şüphesiz Alevî-Bektâşî geleneği çerçevesinde görülür. Bu çalışma; Anadolu Alevî-Bektâşî geleneğinin en önemli temsilcilerinden Ali Ekber Çiçek’in repertuara kazandırdığı dört adet deyişinin kültürel, sözel ve müzikal analizini yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma; Alevî-Bektâşî geleneğine âit dört adet eserin detaylı inceleme ve değerlendirmesini yaparak bu kültürün belirgin yönlerini, eserlerde kullanılan edebî sanatların gücünü ve müzikle bütünleşmesini göstermesi bakımından önemlidir. Tasavvûfî Halk Edebiyâtı evreninden Ali Ekber Çiçek’in dört adet deyişinin örneklem olarak alındığı bu çalışmada; kaynak tarama, analiz gibi nitel yöntemler kullanılmıştır.   Anahtar Kelimeler: Tasavvûfî halk edebiyâtı, Alevî-Bektâşî geleneği, Deyiş türü, Ali Ekber Çiçek, edebî sanatlar
Yayın Tarihi
2020-03-13