VELÂYETNAMESİ OLAN ŞEYH, OSMAN BABA MI? OTMAN BABA MI?

Öz

Balkanlar’da XV. yüzyıldan itibaren Hasköy Kazası sınırları içerisinde Otman (Atman) Baba veOsman Baba adlarında iki farklı zaviye faaliyet göstermiştir. Hatta zaviyeler aynı coğrafyada faaliyetgöstermeleri ve isimlerinin benzerliği nedeniyle tek kurum olarak kabul edilmiş; ancak bunların farklıkurumlar olduklarının tespiti bir araştırma ile ortaya konulmuştur. Fakat çalışmada, velayetnamesahibi olan şeyhin adının Otman olduğu kanaatine varılmıştır. Şeyhin adının Otman mı Osman mıolduğu konusu halen araştırmalarda ve söylemlerde netlik kazanmış değildir.Bu çalışmanın amacı Osman ve Otman Baba adlı iki farklı zaviye kurucusundan, Balkan coğrafyasındanam salmış, Fatih Sultan Mehmet devrinde yaşamış ve onunla görüşmüş, velayetnamesi yazılmışşeyhin adının Otman Baba değil Osman Baba olabileceğini arşiv kayıtlarına istinaden ortayakoyabilmektir. Çalışmada, Osman Baba’nın velayetnamesinde ifade edilen kendisinin bekâr olduğu,çocuklarının olmadığı bilgisinden hareketle, arşiv kayıtlarıyla söz konusu bilgi mukayese edilecektir.Osman Baba’nın tarih sahnesinde ilk görüldüğü zamanla ilgili inceleme eserlerinde verilen bilgiler,arşiv belgeleriyle karşılaştırılacaktır. Ayrıca iki şeyhin yaşamış olabileceği dönemler ve zaviyelerininkurulmuş olabileceği tarihler, aile efradına dair bilgiler, zaviyelerinin mali kayıtları ve burada verilenhizmetlerin niteliği tespit edilecektir. Araştırmamıza esas teşkil eden Osman Baba’nın, zaviyesiyleilgili faaliyetlerinin süreklilik göstererek, günümüze ulaşan bir türbesinin olduğu diğer şeyh OtmanBaba’nın kurumunun XVI. yüzyıldan sonra faaliyetine dair bilginin şimdiye dek bulunamadığı konusuile mesele daha anlaşılır hale getirilecektir. Anahtar Kelimeler: Osman Baba, Otman Baba, Hasköy, velayetname
Yayın Tarihi
2020-03-13