AYDIN YÖRESİ TAHTACILARINDA DÜĞÜN GELENEKLERİ: BAYRAK DİKME-TAPI/SAHABI-BAŞ KURBANI-BARIŞMA YEMEĞİ-OCAK KAZMA RİTÜELLERİ

  • Rıza AKYÜREK Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Öz

Kültürel çeşitlilik ve zenginlik geçmişten günümüze toplumların farklılıklarını ortaya koymakta vegelecek nesillere en yalın haliyle aktarılmaya çalışılmaktadır. Gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarve alan yazın literatür kazanımları da geçmişten miras sözlü kültür ögelerini bilimin ışığında yazılıhale getirerek belirli ilkeler ışığında gelecek nesillere en yalın ve doğal haliyle miras bırakmaktır.Akdeniz’in doğusundan başlayarak kuzey Ege’ye kadar uzanan geniş coğrafyada yüzyıllardırgeleneklerini öz biçimiyle yaşatmaya çalışan, kendilerine özgü yaşam kültürlerini barındırankültürel zenginliğin bir çok unsurunu içinde bulunduran Tahtacılar gerek sözlü gerek yazılı kültürmiraslarını mümkün olduğunda en saf haliyle kuşaktan kuşağa aktarmışlardır. Orta Asyadansüregelen geleneklerini kapalı toplum yapısıyla günümüze kadar aktarmayı başaran Tahtacılarınkendilerine özgü doğum, düğün, ölüm, eğlence, tören vb. ritüelleri Tahtacı toplumunun önde gelenyol gösterici rehberleri, bilgeleri ve kültür elçileri tarafından olabildiğince özüne sadık kalaraknesilden nesile usta-çırak öğretileri yoluyla aktarılmıştır. Aydın yöresi Tahtacılarının düğün öncesidüğün sırası ve düğün sonrası Tahtacı geleneklerine özgü gerçekleştirdikleri geleneksel yaklaşımlaraait yok denecek nitelikteki bilimsel araştırmanın literatürde yer alması bu araştırmanın önemlivarsayılan durumudur. Yaşayan sözlü kültür ögesi, geleneği, özgün ritüelleri olarak addedilen Tahtacıdüğün törenlerinin gözlemlenip, o topluluğa ait ileri gelen kişilerle geleneklere ait görüşmelerinbilimsel çözümlemelerinin literatüre kazandırılması da araştırmanın bir başka önemli tarafı olarakgörülmektedir. Bu araştırma kapsamındaki veriler, alan araştırmasında literatür incelemesi, gözlemve yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Aydın iline bağlı Tahtacı köylerinden AlamutKöyü, Dutluoluk Köyü, Yeniköy ve Yılmazköy’de alan araştırması yapılmış, adı geçen köylerdekidüğün öncesi, düğün süreci ve sonrası gelenekler gözlemlenmiş, süreç boyunca süregelen Tahtacılaraözgü ritüellere ait veriler literatür taraması ve adı geçen köylerdeki Tahtacı topluluklarındankişilerle görüşmeler gerçekleştirilerek elde edilmiştir. Elde edilen veriler daha sonra çözümlenerekaraştırmanın bulgular kısmında değerlendirilmiştir. Anahtar kelimeler: Tahtacılar, Aydın yöresi Tahtacıları, ritüeller, düğün törenleri
Yayın Tarihi
2020-03-13